ഹാബേലിന്റെ വഴിപാടിൽ പ്രസാദിച്ച ദൈവം

ഈ ബ്ലോഗിൽ നമുക്ക് ഹാബേലിന്റെ വഴിപാടിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ച സംഭവം നോക്കാം. ഉല്പത്തി പുസ്തകം 4-ആം അധ്യായം തുടക്കം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം നമുക്ക് കാണാം.  ഹാബെലും ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞൂലുകളിൽനിന്നു, അവയുടെ മേദസ്സിൽനിന്നു തന്നേ, ഒ…

ശപിക്കപ്പെട്ട കനാൻ

ഈ ബ്ലോഗിൽ നോഹയുടെ കനാനു മേലുള്ള ശാപവാക്കുകൾ ആണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ഉല്പത്തി പുസ്തകം 9-ആം അധ്യായം 25 മുതൽ 27 വരെയുള്ള  വാക്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം. അപ്പോൾ അവൻ: കനാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ; അവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാർക്കു അധമദാസനായ്തീരും എന്ന…

മോശയുടെ ഭാര്യ സിപ്പൊറയും പുത്രൻമാരും

മിദ്യാൻ ദേശത്തേക്കു ഓടിപ്പോയ മോശ മിദ്യാനിലെ പുരോഹിതനായ യിത്രോയുടെ (റെഗുവേൽ) ഏഴ് പുത്രിമാരിൽ ഒരുവളായ സിപ്പോറയെ ആണ് തനിക്കു ഭാര്യയായി എടുത്തത്.  മിദ്യാനിലെ പുരോഹിതന്നു ഏഴു പുത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വന്നു അപ്പന്റെ ആടുകൾക്കു കുടിപ…

രക്ഷക്കായിട്ടുള്ള ദൈവശക്തി

സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചു എനിക്കു ലജ്ജയില്ല; വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവന്നും ആദ്യം യെഹൂദന്നും പിന്നെ യവനവന്നും അതു രക്ഷക്കായി ദൈവശക്തിയാകുന്നുവല്ലോ . (റോമർ 1:16) ക്രൂശിന്റെ വചനം നശിച്ചുപോകുന്നവർക്കു ഭോഷത്വവും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദൈവശക്ത…

നമ്മോടുള്ള ദൈവ സ്നേഹം

നീതിമാനുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കുന്നത് ദുർലഭം; ഗുണവാനുവേണ്ടി പക്ഷേ മരിപ്പാൻ തുനിയുമായിരിക്കും. ക്രിസ്തുവോ നാം പാപികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾതന്നെ നമുക്കുവേണ്ടി മരിക്കയാൽ ദൈവം തനിക്കു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. (…

യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക

ഒരു പ്രമാണി അവനോട്: നല്ല ഗുരോ, ഞാൻ നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കേണ്ടതിന് എന്തു ചെയ്യേണം എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന് യേശു: എന്നെ നല്ലവൻ എന്നു പറയുന്നത് എന്ത്? ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരും ഇല്ല. വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്; കൊല ചെയ്യരുത്; മോ…

രണ്ട് സാക്ഷികൾ

അന്നു ഞാൻ എന്റെ രണ്ടു സാക്ഷികൾക്കും വരം നല്കും; അവർ രട്ട് ഉടുത്തുംകൊണ്ട് ആയിരത്തിരുനൂറ്ററുപതു ദിവസം പ്രവചിക്കും. അവർ ഭൂമിയുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന രണ്ട് ഒലിവ് വൃക്ഷവും രണ്ടു നിലവിളക്കും ആകുന്നു. ആരെങ്കി…

കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയും രക്ഷയും

നിങ്ങളും ദീർഘക്ഷമയോടിരിപ്പിൻ; നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുവിൻ; കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. (യാക്കോബ് 5:8) യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്നു വായ്കൊണ്ട് ഏറ്റുപറകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽനിന്ന് ഉയിർത്തെഴ…

അവസാനം എപ്പോൾ...?

അതിനു യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: ആരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ. ഞാൻ ക്രിസ്തു എന്നു പറഞ്ഞ് അനേകർ എന്റെ പേർ എടുത്തു വന്നു പലരെയും തെറ്റിക്കും. നിങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളെയും യുദ്ധശ്രുതികളെയുംകുറിച്ചു കേൾക്കും; ചഞ്ചല…

മൃഗം

അപ്പോൾ പത്തു കൊമ്പും ഏഴു തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്തു രാജമുടിയും തലയിൽ ദൂഷണനാമങ്ങളും ഉള്ളൊരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽനിന്നു കയറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുലിക്കു സദൃശവും അതിന്റെ കാൽ കരടിയുടെ കാൽപോലെയും വായ് സിംഹത്തിന…

കൂടുതൽ‍ പോസ്റ്റുകള്‍‌ ലോഡുചെയ്യുക
ഫലങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല