യഹോവയെ സ്നേഹിക്കുക


നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണഹൃദയത്തോടും പൂർണമനസ്സോടും പൂർണശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണം.

(ആവർത്തനപുസ്തകം 6:5)
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post