യഹോവയല്ലാതെ ഒരു രക്ഷിതാവുമില്ല.


ഞാൻ, ഞാൻ തന്നെ, യഹോവ; ഞാനല്ലാതെ ഒരു രക്ഷിതാവുമില്ല.

(യെശയ്യാവ് 43:11)
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post