യഹോവ ഏകൻതന്നെ


യിസ്രായേലേ, കേൾക്ക; യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു; യഹോവ ഏകൻതന്നെ.

(ആവർത്തനപുസ്തകം 6:4)
Post a Comment (0)
Previous Post Next Post